Přejít k hlavnímu obsahu
Odmítnutí odpovědnosti

Informace uvedené na rheonics.com (dále jen „webová stránka“) je založena na Rheonics' zkušenosti a sestavené podle toho nejlepšího Rheonics' znalost. Přestože byla věnována pozornost sestavování informací, Rheonics nepřebírá odpovědnost za jeho úplnost nebo přesnost.

Informace, doporučení a příklady uvedené na této webové stránce vás nezbavují povinnosti vyšetřovat možnost porušení práv třetích stran a v případě potřeby vyjasnit situaci.

INFORMACE POSKYTUJE RHEONICS „TAK JAK JSOU“ A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL INFORMACÍ NEBO PRODUKTŮ NEBO OBOU, JSOU ODMÍTNUTY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NESMÍ, S VÝJIMKOU ÚMYSLNÝCH ČINŮ A V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM RHEONICS BUDETE ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, NÁHRADY NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NÁROKY NA PORUŠENÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO ZTRÁTU POUŽÍVÁNÍ, DATA, DATA, OCHRANA PRODUKTU, OCHRANA PRODUKTU K LIDEM , PŘEDMĚTY, ZVÍŘATA NEBO FYZICKÉ SUBJEKTY, JAK JSOU ZPŮSOBENY A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO deliktu (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINÝCH INFORMACÍ) VZNIKLÉM JAKÝKOLI ZPŮSOB JAKÝKOLI PRODUKT I V PŘÍPADĚ UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÉHO POŠKOZENÍ.

1. Právní informace

Před přístupem k obsahu na tomto webu si prosím pozorně přečtěte tento dokument.

Prostřednictvím tohoto webu (www.rheonics.com), Rheonics vám poskytuje různé zdroje, včetně jakýchkoli aktualizací, vylepšení, nových funkcí a/nebo přidání jakýchkoli nových vlastností webu, podléhají následujícím Podmínkám použití (“TOU”).

TOU a jakékoli další podmínky zveřejněné na tomto webu se společně vztahují na váš přístup k tomuto webu a jeho používání a tvoří úplnou dohodu mezi rheonics a vy, pokud jde o vaše používání tohoto webu.

2. Přijetí

Používání těchto stránek znamená, že přijímáte, bez omezení nebo výhrad, tyto TOU a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi podmínkami obsaženými a/nebo zde uvedenými. Před použitím těchto stránek doporučujeme stáhnout a/nebo vytisknout TOU a pečlivě si přečíst ustanovení. Nejste oprávněni používat tyto stránky bez souhlasu s těmito podmínkami. Tyto podmínky dále žádným způsobem nemění podmínky jakékoli jiné smlouvy, se kterou můžete uzavřít Rheonics. Tyto specifické podmínky mohou být doplněny k TOU. V rozsahu, v jakém jsou tyto konkrétní podmínky v rozporu s TOU, nahradí TOU.

3. Právo na změnu podmínek

Rheonics může kdykoli přidat, změnit, odstranit nebo aktualizovat jakoukoli část TOU. Jakékoli změny těchto TOU nebo jakýchkoli podmínek zveřejněných na těchto Stránkách vstoupí v platnost, jakmile budou zveřejněny. Váš pokračující přístup nebo používání těchto stránek po zveřejnění jakýchkoli změn bude považováno za váš závazný souhlas s těmito změnami nebo dodatky. Proto byste měli pravidelně kontrolovat TOU, abyste se ujistili, že jste obeznámeni se všemi Podmínkami upravujícími používání této Stránky. Nejnovější verzi TOU lze zkontrolovat online kliknutím na hypertextový odkaz „Podmínky použití“ umístěný ve spodní části našich webových stránek. Pokud pro vás tyto podmínky již nebudou přijatelné, měli byste okamžitě ukončit veškerý přístup a používání těchto stránek.

Rheonics si vyhrazuje právo kdykoli přidat, změnit, přerušit, odebrat nebo pozastavit jakékoli Služby poskytované na tomto webu dočasně nebo trvale, bez upozornění a bez odpovědnosti, na adrese Rheonics' výhradní uvážení.

4. Použití tohoto webu

Nesmíte používat tyto stránky k žádnému účelu, který je nezákonný nebo je zakázán těmito podmínkami nebo jinou dohodou. Stránky nesmíte používat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo narušit jakékoli stránky Rheonics Skupinový server a/nebo server jeho přidružených společností nebo síť připojená k těmto serverům. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k jakýmkoli webovým stránkám, jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným k těmto serverům, např. hackováním, získáváním hesel nebo jinými prostředky.

Tato stránka je publikována, udržována a provozována společností Rheonics. Pokud se rozhodnete pro přístup na tyto stránky z místa mimo Švýcarsko, činíte tak z vlastní iniciativy a nesete odpovědnost za dodržování platných místních zákonů. Rheonics nečiní žádné prohlášení, že materiál na této stránce je vhodný nebo dostupný pro použití mimo USA a přístup k nim z území, kde by jejich obsah mohl být nezákonný nebo zakázaný.

5. Vlastnictví

Není-li uvedeno jinak, všechny materiály popsané nebo zobrazené na této stránce, včetně, ale nikoli výhradně, publikací, informací a obrázků (souhrnně „Obsah“) jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou nebo jinými vlastnickými právy společnosti Rheonicsa/nebo jejích přidružených společností nebo jiných poskytovatelů licencí třetích stran. Autorská práva a všechna další vlastnická práva k Obsahu náleží Rheonics nebo jeho poskytovatelů licencí. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Obsah zpřístupněný na Stránkách nezahrnuje design ani rozvržení Rheonics Webová stránka. Prvky z Rheonics Webové stránky jsou chráněny zákonem o ochranných známkách, nekalou soutěží a dalšími zákony a nelze je kopírovat ani napodobovat jako celek ani zčásti. Žádné logo, grafika, zvuk nebo obrázek z aRheonics Stránky mohou být kopírovány nebo znovu přenášeny, pokud to výslovně nepovoluje Rheonics.

Souhlasíte, že budete při používání obsahu zpřístupňovaného na těchto stránkách dodržovat všechna další upozornění, informace nebo omezení týkající se autorských práv obsažené v jakémkoli obsahu a že budete respektovat práva duševního vlastnictví třetích stran. Oznámení o autorských právech nebo vlastnická oznámení, emblémy ani funkce sloužící k identifikaci obsahu nesmí být za žádných okolností upravena nebo odstraněna a musí být zachována při všech reprodukcích.

NESMÍTE PUBLIKOVAT, VYSÍLAT, PŘESÍLAT, PŘEVÁDĚT NEBO PRODÁVAT, REPRODUKOVAT, UPRAVOVAT, VYTVÁŘET ODVODOVÁ DÍLA Z, DEKOMPILOVAT NEBO DEMONTOVAT, DISTRIBUOVAT, PROVOZOVAT, ZOBRAZOVAT NEBO JAKÝKOLI JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽÍVAT OBSAH BEZ SOUČÁSTI, V CELÉ SOUČÁSTI, V CELÉ SOUČÁSTI Z RHEONICS, S VÝJIMKOU VÝSLOVNĚ POVOLENÝCH TOU NEBO JAKOUKOLI JINOU PŘÍSLUŠNOU LICENČNÍ SMLOUVOU. NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ JE ZÁKONEM ZAKÁZÁNO A MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK PŘÍSNÉ OBČANSKÉ A TRESTNÍ POSTIHY.

6. odkazy

Tato stránka může obsahovat hypertextové odkazy nebo odkazy na jiné internetové stránky na World Wide Web. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Jakmile použijete tyto odkazy, opustíte tyto stránky. Odkazované stránky nejsou pod kontrolou Rheonics nezkontroloval tyto stránky. Tím pádem, Rheonics nenese odpovědnost za obsah ani za jakoukoli formu přenosu přijatého z jakéhokoli odkazovaného webu nebo odkazu, na který je odkazováno nebo z tohoto webu. Rheonics odmítá veškeré záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a nepřijímá žádnou odpovědnost za kvalitu, povahu, přesnost, spolehlivost nebo platnost jakéhokoli obsahu na jakékoli odkazované webové stránce. Odkazy z tohoto webu na jakýkoli jiný web to neznamenají Rheonics schvaluje, podporuje nebo doporučuje tyto webové stránky.

7. Publikace dostupné na tomto webu

Rheonics vám poskytuje informace o produktech, včetně, ale nikoli výhradně, dokumentace, technických specifikací, datových listů a jakýchkoli dodatků k této smlouvě a dalších dokumentů nebo výtisků, které se netýkají produktu, v jakékoli formě (souhrnně „Publikace“). Na publikace zpřístupněné ke stažení se vztahují práva duševního a jiného vlastnictví. Rheonics tímto uděluje Uživateli nevýhradní, nepřenosné, odvolatelné právo stahovat, používat a kopírovat (tj. elektronicky kopírovat a tisknout tištěné výňatky) Publikací za předpokladu, že (1) níže uvedené upozornění na autorská práva se objeví ve všech kopiích a že objeví se oznámení o autorských právech i toto oznámení o povolení, (2) použití takových publikací zpřístupněných na Stránce je výhradně pro použití v rámci omezení TOU, zejména obchodního účelu této Stránky, jak je uvedeno výše, a nebude kopírováno ani zveřejněny na jakémkoli síťovém počítači, uloženy ve vyhledávacím systému nebo vysílané v jakémkoli médiu, (3) použití je v rámci limitů definovaných TOU a (4) nejsou prováděny žádné úpravy žádných publikací.

Publikace zpřístupněné ke stažení z nebo prostřednictvím tohoto webu mohou podléhat dalším licenčním dohodám. Tyto licenční smlouvy a práva z nich vyplývající zůstávají nedotčena. Specifické podmínky příslušných licenčních dohod mohou být doplňkem tohoto TOU. Pokud takové specifické podmínky nejsou v souladu s TOU, nahradí TOU.

PUBLIKACE ZVEŘEJNĚNÉ NA TÉTO STRÁNCE MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEBO FAKTICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY, ZA KTERÉ SE ZA NĚŽ OHLAŠUJEME, MUSÍME SE ZŘÍKAT JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI VE SOUVISLOSTI, ZA TÍMTO SOUVISLOSTI ZA NĚJAK SE ZŘÍKÁME RHEONICS A/NEBO JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI MOHOU KDYKOLI PROVÁDĚT VYLEPŠENÍ A/NEBO ZMĚNY PUBLIKACÍ.

8. Informace dostupné na tomto webu

Pro tvoje pohodlí, Rheonics může čas od času jako součást této stránky zpřístupnit související informace a data, jakož i další informace (souhrnně „informace“). Veškeré Informace jsou poskytovány pro informační a obchodní účely, jak je uvedeno výše, pouze v mezích TOU, bez jakéhokoli závazku a za žádných okolností je nelze považovat za nabídku k uzavření smlouvy. Ani Rheonics a/nebo její přidružené společnosti ani žádný z jejích dodavatelů informací nenesou odpovědnost za jakékoli chyby nebo zpoždění při zveřejňování informací nebo za jakákoli opatření přijatá na základě těchto informací.

VŠECHNY INFORMACE JSOU POSKYTOVÁNY NA ZÁKLADĚ „TAK, JAK JSOU“. RHEONICS A/NEBO JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI TÍMTO ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY S OHLEDEM NA INFORMACE DOSTUPNÉ NA TÉTO STRÁNCE, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. RHEONICS A/NEBO JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEPRODÁVAJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI, PLATNOSTI A DOSTATKU DAT, VÝSLEDKŮ NEBO VÝSTUPŮ POSKYTOVANÝCH NA TÉTO STRÁNCE.

Loga třetích stran vyobrazená na Rheonics webové stránky mohou být chráněny a podléhat předpisům příslušných zákonů o duševním vlastnictví a vlastnickým právům příslušných vlastníků.

9. Zřeknutí se záruk a škod

TYTO STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. TYTO STRÁNKY (VČETNĚ VEŠKERÉHO OBSAHU A FUNKCÍ, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO K NÍM PŘISTUPUJTE) JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“. S VÝJIMKOU ZÁRUKY V JINÝCH LICENČNÍCH SMLOUVÁCH, RHEONICS TÍMTO SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, JAKÉKOLIV S OHLEDEM NA OBSAH NA TÉTO STRÁNCE (1) ZA PŘESNOST, OBCHODOVATELNOST, VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU PUBLIKOVANÉHO NA TOHOTO STRÁNCE 2. SERVER, KTERÝ ZPŮSOBÍ TYTO STRÁNKY, JE BEZ VIRY NEBO JINÝCH SOUČÁSTÍ, KTERÉ MOHOU INFEKCI, POŠKOZENÍ NEBO ZPŮSOBENÍ POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ NEBO JAKÉHOKOLI JINÉHO MAJETKU PŘI PŘÍSTUPU, PROCHÁZENÍ, STAŽENÍ Z NEBO JINAK.

10. Omezení odpovědnosti

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ RHEONICS NEDBALO, BUDE RHEONICS A/NEBO JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, JEHO ÚŘEDNÍCI, JEJÍ ZAMĚSTNANCE NEBO JINÉ TŘETÍ OSOBY ZMÍNĚNÉ NA TÉTO STRÁNCE ODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, VČETNĚ ŠKOD LOSS LOFITS, VČETNĚ LOSS DAT, SOUVISEJÍCÍCH S (1) POUŽÍVÁNÍM, (2) NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT NEBO (3) CHYBAMI ČI NEDOSTATKY V OBSAHU A FUNKCÍCH TĚCHTO STRÁNEK, I KDYŽ RHEONICS NEBO JEJICH OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. PLATNÉ ZÁKONY NEMUSÍ UMOŽŇOVAT VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁSLEDNÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ RHEONICS CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SKUPINY A/NEBO JEJICH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ ZA VŠECHNY ŠKODY, ZTRÁTY A PŘÍČINY AKCE (AŤ VE SMLOUVĚ NEBO deliktu, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ NA nedbalost, NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ NEBO JAKÝKOLIV JAKÝKOLIV ZPŮSOB ODPOVĚDNOSTI , PŘESAHUJÍ EUR 10.000,-.

JAKÉKOLI AKCE PROTI RHEONICS TÝKAJÍCÍ SE TÉTO STRÁNKY NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM MUSÍ BÝT ZAHÁJENO A OZNAMOVÁNO RHEONICS PÍSEMNĚ DO JEDNOHO (1) ROKU OD DATA VZNIKLA PŘÍČINA ŽALU.

11. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a držet Rheonics a/nebo jejích přidružených společností a všech jejích zástupců, ředitelů, zaměstnanců, poskytovatelů licencí a nabyvatelů licencí (souhrnně „odškodněné strany“) neškodí a vůči jakékoli odpovědnosti a nákladům (včetně, bez omezení, poplatků a nákladů na právní zastoupení), vzniklých Odškodněnými stranami v souvislosti s jakýmkoli nárokem vyplývajícím z jakéhokoli porušení TOU nebo výše uvedených prohlášení, záruk a ujednání. Budete spolupracovat tak plně, jak to bude rozumně vyžadováno Rheonics obhajobu jakéhokoli nároku. Rheonics a/nebo její přidružené společnosti si vyhrazují právo na vlastní náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany, a v žádném případě nebudete urovnávat žádnou záležitost bez písemného souhlasu společnosti Rheonics.

12. Oznámení o autorských právech

Copyright © 2019 Rheonics, Všechna práva vyhrazena.

13. Rozhodné právo / jurisdikce

TOU se řídí a vykládá podle švýcarských zákonů, aniž by byly dotčeny jeho kolizní normy. Vstupem a / nebo používáním této stránky potvrzujete, že jste vázáni těmito podmínkami a všemi platnými zákony a předpisy.

Souhlasíte s tím, že pro jakoukoli žalobu, nárok, žalobu nebo řízení vyplývající z těchto podmínek bude mít výlučnou jurisdikci okresní soud Švýcarska za předpokladu, že se tato výlučnost nevztahuje na právní žaloby zahájené nebo zahájené Rheonics.

14. Ukončení

Tato Smlouva a všechna práva udělená na základě této smlouvy automaticky zaniknou, když přestanete být zaměstnancem nebo jednatelem společnosti, nebo již nebudou považováni za zástupce společnosti z jakéhokoli jiného důvodu, s výjimkou prodloužení na základě vzájemného písemného souhlasu strany. Obě strany mají právo tento TOU kdykoli ukončit na základě pravidelného upozornění. Oznámení uživatele bude zasláno e-mailem na adresu .

Bez ohledu na TOU, Rheonics si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a na základě vlastního uvážení ukončit vaši licenci k používání tohoto webu a zablokovat nebo omezit budoucí přístup a používání tohoto webu z jakéhokoli důvodu.

15. Obecná ustanovení

Pokud bude kterékoli z ustanovení TOU považováno za protiprávní, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude se toto ustanovení považovat za oddělitelné od těchto podmínek a neovlivní platnost, legalitu a vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení. Místo neplatného ustanovení se předpokládá, že strany přijmou platné ustanovení, které je nejblíže tomu skutečně dohodnutému; to samé platí v případě opomenutí.

Pro zpětnou vazbu k webu nebo technické připomínky nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese . Další komunikace by měla být směrována tak, jak je uvedeno na Stránce.

16. Poznámka pro potenciální investory

Informace obsažené na této stránce nepředstavují nabídku ani výzvu k investování. Rheonics nenese žádnou odpovědnost za úplnost a správnost zveřejněných informací.

 

Vyhledávání