Přejít k hlavnímu obsahu
+41 52 511 3200 (SUI)     + 1 713 364 5427 (USA)     
Všeobecné obchodní podmínky prodeje

1. Obecně

1.1 Jakákoli dodávka zboží a služeb společností Rheonics jako prodávajícím zákazníkovi (dále jen „zákazník“) podléhá zde uvedeným smluvním podmínkám, pokud nebyly výslovně uzavřeny žádné jiné dohody. Všeobecné podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu, budou použitelné pouze v rozsahu, v jakém to společnost Rheonics výslovně písemně schválila.

1.2 Jakékoli pohledávky vůči společnosti Rheonics nemohou být postoupeny třetím stranám.

1.3 Prodej, další prodej a nakládání se zbožím a službami, včetně jakékoli související technologie nebo dokumentace, se mohou řídit švýcarskými, evropskými a americkými předpisy o kontrole vývozu i předpisy o kontrole vývozu dalších zemí. Jakýkoli další prodej zboží do zemí, na které bylo uvaleno embargo, nebo odepřeným osobám nebo osobám, které používají nebo mohou používat zboží pro vojenské účely, zbraně ABC nebo jadernou technologii, podléhají oficiální licenci. Zákazník prohlašuje svou objednávkou, že je v souladu s těmito zákony a předpisy a že zboží nebude přímo ani nepřímo dodáváno do zemí, které zakazují nebo omezují dovoz takového zboží. Zákazník prohlašuje, že získal všechny licence požadované pro export a import.

2. Informace, poradenství

Informace a poradenství týkající se zboží a služeb společnosti Rheonics jsou poskytovány, jak se považuje za vhodné, na základě stávajících zkušeností. Jakékoli hodnoty uváděné jako jejich část, zejména údaje o výkonu, představují průměrné hodnoty, které byly stanoveny experimenty za standardních laboratorních podmínek. Společnost Rheonics nemůže přijmout žádný závazek pro své výrobky, aby přesně splnily citované hodnoty a oblasti použití. Oddíl 10 těchto obchodních podmínek upravuje jakékoli otázky odpovědnosti. Naše nabídky se mohou měnit a nezávazně, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné nebo neobsahují konkrétní lhůtu pro přijetí.

3. Ceny

3.1 Ceny platí pro rozsah dodávek a služeb uvedený v potvrzení objednávky. Jakékoli další nebo zvláštní dodávky nebo služby budou zákazníkovi fakturovány dodatečně.

3.2 Pokud se výslovně nedohodneme jinak, je u všech našich zásilek vyžadována záloha po obdržení faktury. V případě, že jsme souhlasili s platbou po dodání, budou naše faktury splatné zákazníkem do 14 dnů od obdržení faktury, pokud není na faktuře uvedena delší platební lhůta.

3.3 Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou ceny uváděny ze závodu společnosti Rheonics Group s použitím těchto podmínek. Zákazník ponese veškeré další náklady na přepravu, náklady na balení převyšující standardní balení, veřejné poplatky (včetně srážkových daní) a cla.

3.4 Zákazník nemá právo na započtení nebo zadržení, s výjimkou případů, kdy námitka nebyla námi zpochybněna nebo nebyla stanovena konečným a závazným rozhodnutím.

3.5 V případě zákaznického produktu nebo nedostupnosti úvěru pro zákazníka budou platební podmínky platbou předem, pokud není výslovně uvedeno jinak.

4. Dodání

4.1 Jakákoli lhůta relevantní k určení data odeslání podle tohoto § 4 (jak jsme ji určili při provádění objednávky nebo jak bylo dohodnuto jinak) začíná (a) pokud byla dohodnuta záloha, okamžikem, kdy obdržíme plnou kupní cenu (včetně DPH a nákladů na dopravu) nebo (b) při uzavření kupní smlouvy na dobírku nebo platbu po dohodě dodávky.

4.2 Dnem odeslání je den, kdy jsme produkt předali přepravci.

4.3 Neneseme odpovědnost za nemožnost dodávky nebo za zpoždění dodávky, pokud k nim došlo v důsledku vyšší moci nebo jiných událostí, které nebyly v době uzavření smlouvy předvídatelné (např. Provozní poruchy všeho druhu, obtíže při obstarávání materiály nebo energie, zpoždění při přepravě, stávky, zákonné výluky, nedostatek pracovních sil, energie nebo surovin, potíže při získávání nezbytných úředních schválení, úředních opatření nebo nedodání nebo nesprávné či pozdní dodání ze strany dodavatelů), za které neneseme odpovědnost. Pokud nám takové události podstatně ztěžují nebo znemožňují poskytování našich dodávek nebo služeb a překážka není pouze dočasného trvání, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. V případě dočasně trvajících překážek se podmínky dodávek a služeb prodlouží nebo se termíny dodání a dokončení posune o dobu překážky plus příslušné období záběhu. Pokud nelze očekávat, že zákazník přijme dodávku nebo službu v důsledku zpoždění, může odstoupit od smlouvy okamžitým písemným oznámením.

4.4 Aniž jsou dotčena práva společnosti Rheonics z prodlení zákazníka, budou dodací lhůty a data považovány za prodloužené o dobu, po kterou zákazník neplní své povinnosti vůči společnosti Rheonics. V případě, že společnost Rheonics neplní své povinnosti, nese odpovědnost pouze za všechny typy škod v souladu s částí 10 těchto podmínek.

4.5 Společnost Rheonics si vyhrazuje právo provést dodávku prostřednictvím své vlastní doručovací organizace.

4.6 Společnost Rheonics může provádět dílčí dodávky a poskytovat dílčí služby, pokud by takové jednání nepřiměřeně neovlivnilo zákazníka.

4.7 Zákazník může odstoupit od smlouvy po dvou neúspěšných dobách odkladu, ledaže by překážka byla pouze dočasného charakteru a prodlení by na zákazníka nepřiměřeně nemělo vliv.

4.8 Jakékoli smluvní nebo zákonné právo zákazníka na odstoupení od smlouvy, které zákazník neuplatní v přiměřené lhůtě stanovené společností Rheonics, propadá.

5. Přeprava, pojištění a přechod rizika

5.1 Pokud není výslovně dohodnuto jinak, budeme mít možnost určit vhodný způsob přepravy a vybrat dopravce podle našeho přiměřeného uvážení.

5.2 Budeme povinni pouze řádně a včas dodat produkt přepravci a nebudeme odpovídat za případná zpoždění způsobená přepravcem. Veškeré námi stanovené časy přepravy proto budou pouze nezávaznými odhady.

5.3 Riziko náhodného zničení, poškození nebo ztráty dodaného produktu přechází na zákazníka okamžikem, kdy jsme produkt doručili přepravci.

5.3 Pokud zákazník nedodrží své závazky, je společnost Rheonics oprávněna požadovat vrácení veškerých výdajů s tím spojených a riziko náhodného zhoršení, ztráty a zničení přechází na zákazníka.

5.4 Zásilka bude pojištěna proti krádeži, rozbití a přepravě, požáru a poškození vodou nebo jiným pojistitelným rizikům pouze na výslovné přání zákazníka a na jeho náklady.

6. Platba

6.1 Platba bude provedena v plné výši do 30 dnů od data vystavení faktury. Platba se považuje za provedenou v den, kdy je splatná částka přijata společností Rheonics. Směnky a šeky nebudou považovány za zaplacené, dokud nebudou poctěny a budou přijaty bez jakékoli povinnosti včasné prezentace a včasného protestu.

6.2 Zákazníci mohou zadržet nebo započítat splatné platby proti jejich vlastním protinávrhům, pokud nejsou nesporné nebo pokud bylo shledáno, že jsou právně závazné.

6.3 Jakákoli z pohledávek společnosti Rheonics bude okamžitě splatná v případě prodlení s platbou, oznámení podaného na protest proti směnce nebo pozastavení plateb zákazníka, bez ohledu na dobu směnek, které již mohly být přijato. V jakémkoli z výše uvedených případů bude společnost Rheonics rovněž schopna provést zbývající dodávky pouze za zálohu nebo složení jistoty, a pokud taková záloha nebude provedena nebo nebude poskytnuta záruka do dvou týdnů, zrušit smlouvu bez stanovení dalšího prodlouženého termínu. Tím nejsou dotčeny žádné další nároky.

7. Výhrada vlastnictví a další prodej

7.1 Dodané zboží zůstane plně majetkem společnosti Rheonics (zboží prodávané s výhradou výhrady vlastnictví), dokud nebudou všechny pohledávky z jakýchkoli právních důvodů zcela splaceny.

7.2 Zákazník není oprávněn dále prodávat žádné námi dodávané produkty, které si stále zachovávají výhradu vlastnictví, s výjimkou našeho předchozího písemného souhlasu.

7.3 Pokud třetí strana převezme vyhrazené zboží, zejména exekucí, zákazník na něj okamžitě upozorní a upozorní nás na to, aby nám umožnil realizovat vlastnická práva.

 

7.4 Pokud v případě chování zákazníka v rozporu se smlouvou - zejména opožděné platby - odstoupíme od smlouvy (v případě vymáhání), jsme oprávněni požadovat vyhrazené zboží.

8. Softwarová práva

8.1 Softwarové programy zůstanou plně majetkem společnosti Rheonics. Žádný program, dokumentace ani jejich následná aktualizace nesmějí být poskytnuty žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu společnosti Rheonics, ani nesmí být kopírovány nebo jinak duplikovány, a to ani pro interní potřeby zákazníka, kromě jedné záložní kopie z bezpečnostních důvodů. .

8.2 Zákazníkovi je uděleno nevýhradní, nepřevoditelné právo používat software, včetně veškeré související dokumentace a aktualizací, k žádnému jinému účelu než k provozování produktu, pro který je tento software určen. U programů a dokumentace vytvořených a dodaných na žádost zákazníka Rheonics udělí tomuto zákazníkovi licence pro jednoho koncového uživatele pro nevýhradní a nepřiřaditelné zneužití.

8.3 Typicky nejsou poskytovány žádné zdrojové programy. To vyžaduje zvláštní písemný souhlas v každém konkrétním případě.

9. Záruka

9.1 Zboží, o kterém se tvrdí, že je vadné, bude vráceno společnosti Rheonics ke kontrole v původním nebo ekvivalentním obalu. Společnost Rheonics odstraní vady, pokud je reklamace platná a v záruční době. Je na uvážení společnosti Rheonics, zda společnost Rheonics odstraní závadu opravou nebo výměnou. Společnost Rheonics nese pouze náklady nezbytné k odstranění vady.

9.2 Dodané položky je třeba pečlivě zkontrolovat bezprostředně po jejich dodání zákazníkovi nebo jím určené třetí straně. Považují se za schválené zákazníkem, pokud nedostaneme žádné písemné oznámení o vadách, pokud jde o zjevné vady nebo jiné vady, které byly zjistitelné během okamžité a pečlivé kontroly do sedmi pracovních dnů po dodání dodaného zboží. Pokud jde o další vady, považuje se dodávané zboží za schválené zákazníkem, pokud do XNUMX pracovních dnů od zjištění vady nebo v případě, kdy byla vada rozpoznatelná pro vadu, neobdržíme písemné oznámení o vadách. Zákazník při běžném používání dodávaného zboží bez bližší kontroly. Na naši žádost nám má být zaslána položka dodávky, které se stížnost týká, zaplacená přeprava. Pokud je oznámení vad oprávněné, uhradíme náklady na nejlevnější způsob odeslání; to neplatí, pokud náklady rostou, protože položka dodávky je umístěna někde jinde, než je určené místo použití.

9.3 V případě materiálních vad dodávaných položek jsme zpočátku povinni a oprávněni je opravit nebo dodat náhradní díly podle našeho výběru, což je třeba provést v přiměřené lhůtě. V případě poruchy, tj. Opravy nebo výměny dodávky je nemožné nebo nepřiměřené, nebo v případě odmítnutí či nepřiměřeného zpoždění, může zákazník odstoupit od smlouvy nebo přiměřeně snížit kupní cenu.

9.4 Pokud je závada způsobena naší chybou, může zákazník požadovat náhradu za podmínek stanovených v § 8.

9.5 Záruka se nevztahuje na případy, kdy zákazník upraví dodanou položku bez našeho souhlasu nebo pokud to umožní třetím stranám a náprava vady je z tohoto důvodu nemožná nebo nepřiměřeně těžší. V každém z těchto případů ponese zákazník další náklady na odstranění závad způsobených úpravami. Záruka se dále nevztahuje na případy, kdy zákazník otevře dodávaný předmět nebo odstraní nebo poškodí stávající těsnění bez našeho souhlasu, pokud otevření dodaného zboží není nutné pro jeho zamýšlené použití nebo pokud zákazník neprokáže, že otevření dodaného zboží nebo odstranění nebo poškození těsnění nezpůsobilo ani nezintenzivnilo závadu.

9.6 Dodávka použitých věcí dohodnutá v jednotlivých případech se zákazníkem je prováděna bez jakékoli záruky.

9.5 Veškerá práva zákazníka na náhradu škody nebo odškodnění se řídí ustanoveními v části 10 těchto podmínek.

9.6 Specifikace zboží společnosti Rheonics, zejména obrázky, výkresy, údaje o hmotnosti, míře a kapacitě obsažené v nabídkách a brožurách, je třeba považovat za průměrné údaje. Takové specifikace a údaje v žádném případě nepředstavují záruku kvality, ale pouze popis nebo označení zboží.

9.7 Pokud nebyly v potvrzení objednávky výslovně dohodnuty limity pro varianty, jsou přípustné takové varianty, které jsou v rámci obchodu obvyklé.

9.8 Společnost Rheonics nepřijímá žádnou odpovědnost za vady dodaného zboží, pokud jsou způsobeny běžným opotřebením. Zákazník nemá vůči společnosti Rheonics žádná práva, pokud jde o vady zboží prodávaného jako zboží nižší třídy nebo použité zboží.

9.9 Záruka bude neplatná, pokud nebudou dodrženy pokyny k provozu nebo údržbě, budou-li provedeny změny v dodávkách nebo službách, budou-li vyměněny díly nebo použity materiály, které nejsou v souladu s původními specifikacemi produktu společnosti Rheonics, pokud zákazník neprokáže, že dotyčná vada byla způsobena jinou příčinou.

9.10 Pokud je zákazníkem obchodník, je zákazník povinen oznámit závady společnosti Rheonics písemně nebo faxem.

9.11 Promlčecí doba pro nároky z vad je 12 měsíců. To se nevztahuje na nároky zákazníka na náhradu škody na základě poškození těla nebo zdraví způsobené závadou, za kterou je společnost Rheonics odpovědná, ani na nároky na náhradu škody na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání společnosti Rheonics.

10. Omezená odpovědnost

10.1 Naše odpovědnost za škodu, bez ohledu na právní důvody, ale zejména z důvodu nemožnosti, zpoždění, vadného nebo nesprávného dodání, porušení smlouvy, porušení povinností během vyjednávání smlouvy a jednání v deliktu, je do té míry, do jaké to závisí na naší vině v v každém případě omezeno v souladu s touto částí 10.

10.2 Neneseme odpovědnost v případě prosté nedbalosti našich orgánů, partnerů oprávněných jednat jako zástupci, statutární zástupci, zaměstnanci nebo jiní zástupní zástupci, pokud nedojde k porušení základních smluvních povinností. Pro smlouvu jsou zásadní závazky týkající se rychlé dodávky a instalace dodávaného zboží, jeho osvobození od vad, které neovlivňují jen okrajově funkci nebo použití, jakož i povinnosti konzultace, ochrany a péče, které zákazníkovi umožní používání předmětu dodávky v souladu se smlouvou nebo sloužící k ochraně života a zdraví zákazníka nebo jeho zaměstnanců nebo majetku zákazníka před značnými škodami.

10.3 Pokud zodpovídáme za škody na základě a v souladu s oddílem 10 odst. 2, naše odpovědnost se omezuje na škody, které jsme předpokládali při uzavření smlouvy jako možný důsledek porušení smlouvy nebo které, v úvahu okolností bychom měli předvídat s náležitou péčí a pozorností. Kromě toho nepřímé poškození a následné škody způsobené vadami dodaného zboží podléhají náhradě pouze v případě, že takové poškození lze obvykle očekávat při použití dodaného zboží k zamýšlenému účelu.

10.4 Promlčecí doba pro nároky vůči společnosti Rheonics - na základě jakéhokoli právního důvodu - bude 12 měsíců (24 měsíců v případě, že je zákazník spotřebitelem) od data doručení zákazníkovi a v případě protiprávních nároků 12 měsíců (24 měsíců v případě v případě, že je zákazník spotřebitelem) ode dne, kdy se zákazník dozvěděl nebo mohl seznámit s důvody, které vedly k uplatnění nároku, a povinnou osobou, pokud by se zákazník nedopustil hrubé nedbalosti. Ustanovení v tomto článku se nepoužijí v případě úmyslného nebo hrubého porušení povinností z nedbalosti ani v případech uvedených v oddíle 10.3 těchto podmínek.

10.6 Odpovědnost společnosti Rheonics za software dodávaný společností Rheonics se omezuje na odpovědnost za ztráty nebo změnu dat způsobené programem; společnost Rheonics však nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo změny údajů, kterým by se dalo zabránit nedodržením povinnosti zákazníka zajistit tato data ve vhodných intervalech a alespoň jednou denně.

10.7 Výše ​​uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti platí ve stejném rozsahu ve prospěch našich orgánů, partnerů oprávněných jednat jako zástupci, statutární zástupci, zaměstnanci nebo jiní zástupní zástupci.

10.8 Pokud poskytujeme technické informace nebo jednáme jako poradci a tyto informace nebo rady nejsou součástí smluvně sjednaného rozsahu námi poskytovaných služeb, je to prováděno bezplatně a s vyloučením jakékoli odpovědnosti.

11. Práva průmyslového vlastnictví, autorská práva

11.1 V případě nároků vůči zákazníkovi z důvodu porušení práva průmyslového vlastnictví nebo autorských práv při používání dodávek nebo služeb poskytovaných společností Rheonics v souladu se smluvně stanoveným způsobem, je společnost Rheonics odpovědná za získání práva zákazníka pokračovat v používání takové dodávky nebo služby, za předpokladu, že zákazník okamžitě písemně upozorní na takové nároky třetích stran a práva společnosti Rheonics podniknout veškeré příslušné obranné a mimosoudní kroky jsou vyhrazeny. Pokud se navzdory těmto krokům ukáže nemožné pokračovat v používání dodávek nebo služeb poskytovaných společností Rheonics za přiměřených ekonomických podmínek, rozumí se tím dohodnuté, že společnost Rheonics může podle uvážení společnosti Rheonics upravit nebo nahradit konkrétní dodávku nebo službu k odebrání právní nedostatek, nebo převzít zpět takovou dodávku nebo službu s vrácením prodejní ceny dříve zaplacené společnosti Rheonics po odečtení určité srážky, která zohlední věk dané dodávky nebo služby.

11.2 Zákazník nemá žádné další nároky vycházející z porušení průmyslového vlastnictví nebo autorských práv, pokud společnost Rheonics neporušila základní smluvní povinnosti ani úmyslně nebo hrubě nedbalo porušila smluvní povinnosti. Společnost Rheonics nemá žádné závazky v souladu s oddílem 11.1 v případě, že je porušování práv způsobeno využíváním dodávek nebo služeb dodávaných společností Rheonics jiným způsobem, než je smluvně stanoveno, nebo provozováním těchto služeb s jinými dodávkami nebo službami než společnost Rheonics.

12. Likvidace

12.1 Zákazník je povinen pečlivě sledovat dokumenty doprovázející zboží a zajistit řádnou likvidaci zboží v souladu s platnými zákony.

12.2 V případě, že je zákazník obchodníkem, je zákazník povinen zboží zlikvidovat na vlastní náklady. Zákazník je povinen převést tuto povinnost na kupujícího zboží nebo jeho částí v případě dalšího prodeje zboží. Pokud je zákazník spotřebitelem, použijí se zákonná ustanovení o nakládání s odpady.

12.3 Zákazníkovi se poskytuje nevýhradní právo používat jakýkoli software dodávaný s produktem pro použití v souvislosti s produktem.

12.4 Zákazník nemá právo pořizovat kopie softwaru, s výjimkou účelu použití softwaru podle oddílu 12 odst. 3 nebo pro účely zálohování.

12.5 Zákazník může převést svá práva na software na jakoukoli třetí stranu, pouze pokud současně dojde k převodu titulu k příslušnému produktu (zejména hardwarovému produktu) na tuto třetí stranu a zákazník si nezachová žádnou kopii software.

12.6 Pokud není výslovně dohodnuto jinak, nejsme povinni zpřístupnit zdrojový kód softwaru.

12.7 Všechny výsledky našich vývojových služeb zůstávají naším duševním vlastnictvím. Patří sem také vynálezy, nápady, koncepty, návrhy a vylepšení - bez ohledu na to, zda jsou patentovatelné nebo chráněné zákonem či nikoli. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, odměny za vývojové služby nezahrnují převod práv průmyslového vlastnictví nebo autorská práva na zákazníka.

12.8 Nároky zákazníka související s porušením práv k průmyslovému vlastnictví budou vyloučeny, pokud je zákazník odpovědný za porušení nebo pokud byla porušení práv k průmyslovému vlastnictví způsobena zvláštními požadavky stanovenými zákazníkem, jakýmkoli námi nepředvídatelným použitím , změnami provedenými zákazníkem na dodávce nebo použitím položek dodávky v souvislosti s jinými námi nedodanými položkami.

13. Důvěrnost a ochrana údajů

13.1 Pokud není výslovně písemně stanoveno jinak, žádné informace poskytnuté společnosti Rheonics v souvislosti s objednávkami nebudou považovány za důvěrné, pokud není zřejmá jejich důvěrná povaha.

13.2 Rheonics poukazuje na to, že osobní údaje týkající se smluvního vztahu mohou být uchovávány společností Rheonics a mohou být předávány společnostem spojeným se společností Rheonics ve skupině Rheonics.

13.3 Můžeme ukládat a zpracovávat jakékoli údaje týkající se zákazníka, a to v rozsahu nezbytném pro účely provádění a implementace kupní smlouvy a po dobu, kdy jsme povinni tyto údaje uchovávat v souladu s platnými zákony.

13.4 Bez výslovného souhlasu zákazníka nesprístupníme žádné osobní údaje zákazníka jiným třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je zveřejnění vyžadováno platnými zákony.

14. Rozhodné právo a příslušné soudy

14.1 Místem jurisdikce, za předpokladu, že Zákazník je obchodníkem, právnickou osobou podle veřejného práva nebo zvláštním fondem podle veřejného práva, je místo podnikání společnosti Rheonics Group používající tyto Podmínky. Společnost Rheonics však může také podniknout právní kroky proti zákazníkovi v místě podnikání zákazníka.

14.2 Rozhodné právo je právo Švýcarska, s vyloučením ustanovení o mezinárodním kolizi právních předpisů a vyloučením Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG), pokud je zákazník obchodníkem, osoba podle veřejného práva nebo zvláštní fond podle veřejného práva.

14.3 Pokud bude kterékoli z ustanovení těchto podmínek zcela nebo částečně neplatné nebo neplatné, platnost zbývajících ustanovení nebo jejich částí nebude ovlivněna.

Stáhněte si prodejní podmínky

Dále si můžete stáhnout dokument Obchodní podmínky.

Obchodní podmínky společnosti Rheonics
Vyhledávání