Přejít k hlavnímu obsahu
Prohlášení

Informace uvedené na rheonics.com (dále jen „webová stránka“) je založena na zkušenostech společnosti Rheonics a je sestavena podle nejlepších znalostí společnosti Rheonics. Přestože při sestavování informací byla věnována pozornost, Rheonics nepřebírá odpovědnost za jejich úplnost nebo přesnost.

Informace, doporučení a příklady uvedené na této webové stránce vás nezbavují povinnosti vyšetřovat možnost porušení práv třetích stran a v případě potřeby vyjasnit situaci.

INFORMACE POSKYTUJÍ SPOLEČNOST RHEONICS „TAK JAK JSOU“ A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL INFORMACÍ NEBO PRODUKTŮ NEBO OBSAHU, ALE NENÍ OMEZENY. S VÝJIMKOU VÁLEČNÝCH AKTŮ A V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉMU PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NENÍ ŽÁDNÝ RHEONICS ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO ZBOŽÍ NEBO ZTRÁTY POUŽITÍ, DAT, NEBO ZISKŮ NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODU NEBO ŠKODLIVÝCH ÚČINKŮ NA LIDY, OBJEKTY, ZVÍŘATA NEBO FYZICKÉ SUBJEKTY, ZPŮSOBENÉ A NA JAKÉKOLI TEORII ODPOVĚDNOSTI, KDYŽ VE SMLOUVĚ, PŘÍSNĚ ODPOVĚDNOSTI JINAK) VYPLÝVAJÍCÍ ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM MIMO POUŽITÍ INFORMACÍ NEBO PRODUKTŮ NEBO OBSAHU, AŽ KDYŽ JE ZNAMENÁ MOŽNOST TAKOVÉHO POŠKOZENÍ.

1. Právní informace

Před přístupem k obsahu na tomto webu si prosím pozorně přečtěte tento dokument.

Prostřednictvím tohoto webu (www.rheonics.com), Společnost Rheonics vám poskytuje celou řadu zdrojů, včetně jakýchkoli aktualizací, vylepšení, nových funkcí a / nebo přidání jakýchkoli nových vlastností webu, podléhají následujícím podmínkám použití („TOU“).

TOU a jakékoli další podmínky zveřejněné na tomto webu se společně vztahují na váš přístup a používání tohoto webu a představují úplnou dohodu mezi rheoniky a vámi ohledně vašeho používání tohoto webu.

2. Přijetí

Používání tohoto webu znamená, že přijímáte, bez omezení nebo kvalifikace, tento TOU a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi podmínkami obsaženými a / nebo uvedenými v tomto dokumentu. Před použitím tohoto webu doporučujeme stáhnout a / nebo vytisknout TOU a pečlivě si přečíst ustanovení. Bez souhlasu s těmito podmínkami nemáte oprávnění používat tento web. Tyto podmínky dále žádným způsobem nemění podmínky jakékoli jiné dohody, kterou můžete mít se společností Rheonics. Tyto konkrétní podmínky mohou být doplňkem k TOU. Pokud takové specifické podmínky nejsou v souladu s TOU, nahradí TOU.

3. Právo na změnu podmínek

Rheonics může kdykoli přidat, změnit, odstranit nebo aktualizovat jakoukoli část TOU. Jakékoli změny tohoto TOU nebo jakékoli podmínky zveřejněné na tomto webu budou účinné, jakmile budou zveřejněny. Váš trvalý přístup nebo používání tohoto webu po zveřejnění jakýchkoli změn se považuje za vaše závazné přijetí těchto změn nebo dodatků. Měli byste proto pravidelně kontrolovat TOU, abyste se ujistili, že jste si vědomi všech podmínek upravujících používání tohoto webu. Nejnovější verzi TOU si můžete prohlédnout online kliknutím na hypertextový odkaz „Podmínky použití“, který se nachází v dolní části našich webových stránek. Pokud podmínky pro vás již nejsou přijatelné, měli byste okamžitě zastavit veškerý přístup a používání tohoto webu.

Společnost Rheonics si vyhrazuje právo kdykoli dočasně nebo trvale přidávat, měnit, ukončovat, odstraňovat nebo pozastavovat jakékoli služby poskytované na tomto webu, bez předchozího upozornění a bez odpovědnosti, a to dle vlastního uvážení společnosti Rheonics.

4. Použití tohoto webu

Není dovoleno používat tento web za žádným účelem, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami nebo jakoukoli jinou dohodou. Stránku nesmíte používat způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo narušit jakýkoli server Rheonics Group Server nebo Server jeho přidružených společností nebo síť připojenou k těmto serverům. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k jakýmkoli webovým serverům, jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným k těmto serverům, tj. Hackováním, těžbou hesla nebo jakýmkoli jiným způsobem.

Tato stránka je publikována, udržována a provozována společností Rheonics. Pokud se rozhodnete pro přístup na tento web mimo Švýcarsko, činíte tak z vaší iniciativy a jste zodpovědní za dodržování platných místních zákonů. Společnost Rheonics nezaručuje, že materiál na tomto webu je vhodný nebo dostupný pro použití mimo USA a přístup k nim z území, kde by jejich obsah mohl být nezákonný nebo zakázaný.

5. Vlastnictví

Pokud není uvedeno jinak, všechny materiály popsané nebo vyobrazené na tomto webu, včetně publikací, informací a obrázků (společně „Obsah“), jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou nebo jinými vlastnickými právy společnosti Rheonics a / nebo jejích přidružených společností nebo další poskytovatelé licence třetích stran. Autorská práva a všechna další vlastnická práva k obsahu náleží společnosti Rheonics nebo jejím poskytovatelům licencí. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Obsah zpřístupněný na tomto webu nezahrnuje design ani rozvržení webu Rheonics. Prvky webu Rheonics jsou chráněny zákonem o ochranných známkách, nekalé soutěži a dalšími zákony a nesmí být kopírovány ani napodobovány zcela ani zčásti. Žádné logo, grafika, zvuk nebo obrázek z aReonics Site nesmí být kopírováno nebo znovu přenášeno, pokud to společnost Rheonics výslovně nepovolí.

Souhlasíte, že budete při používání obsahu zpřístupňovaného na těchto stránkách dodržovat všechna další upozornění, informace nebo omezení týkající se autorských práv obsažené v jakémkoli obsahu a že budete respektovat práva duševního vlastnictví třetích stran. Oznámení o autorských právech nebo vlastnická oznámení, emblémy ani funkce sloužící k identifikaci obsahu nesmí být za žádných okolností upravena nebo odstraněna a musí být zachována při všech reprodukcích.

NEMŮŽETE ZVEŘEJNIT, PŘEHRÁTOVAT, PŘENOSOVAT, PŘENĚŠOVAT NEBO PRODÁVAT, REPRODUKTOVAT, UPRAVOVAT, VYTVÁŘAT DERIVATIVNÍ PRÁCE Z, DEKOMPILOVAT NEBO ROZDĚLOVAT, DISTRIBUOVAT, PERFORMOVAT, ZOBRAZIT NEBO JINÝM ZPŮSOBEM VYKONÁVAT OBSAH, VE VELIKOSTI A SOUČÁSTI SPOLEČNOSTI RHEONICS, S VÝJIMKOU VÝSLOVNĚ POVOLENÝCH TOU NEBO JINOU JINOU PLATNOU LICENČNÍ DOHODOU. NELUTOROVANÉ POUŽITÍ JE ZÁKONEM ZAKÁZANÉ A MŮŽE VÝSLEDEK V NĚKTERÝCH OBČANSKÝCH A TRESTNÍCH TRESTECH.

6. odkazy

Tento web může obsahovat hypertextové odkazy nebo odkazy na jiné internetové stránky na webu. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Jakmile tyto odkazy použijete, opustíte tento web. Propojená místa nejsou pod kontrolou Rheonics tyto stránky neposoudila. Společnost Rheonics tedy nezodpovídá za obsah ani za jakoukoli formu přenosu přijatého z jakéhokoli propojeného webového serveru ani za odkazy na tento web nebo z tohoto webu. Společnost Rheonics se zříká všech záruk, vyjádřených nebo předpokládaných, a nepřijímá žádnou odpovědnost za kvalitu, povahu, přesnost, spolehlivost nebo platnost jakéhokoli obsahu na jakémkoli propojeném webovém serveru. Odkazy z tohoto webu na jakýkoli jiný web neznamenají, že společnost Rheonics tento web schvaluje, schvaluje nebo doporučuje.

7. Publikace dostupné na tomto webu

Společnost Rheonics vám poskytuje informace o produktech, mimo jiné včetně dokumentace, technických specifikací, datových listů a jakýchkoli dodatků v tomto dokumentu a dalších dokumentů nebo výtisků, které se netýkají produktu, v jakékoli formě (dále jen „publikace“). Publikace zpřístupněné ke stažení podléhají právům duševního a jiného vlastnictví. Společnost Rheonics tímto uděluje Uživateli nevýlučné, nepřevoditelné, odvolatelné právo stahovat, používat a kopírovat (tj. Elektronicky kopírovat a tisknout výtisky v tištěné podobě) Publikace za předpokladu, že (1) níže uvedené oznámení o autorských právech se objeví ve všech kopiích a že se objeví jak oznámení o autorských právech, tak toto oznámení o povolení, (2) použití takových publikací zpřístupněných na těchto stránkách je určeno výhradně k použití v mezích TOU, zejména k obchodnímu účelu těchto stránek, jak je uvedeno výše, a nebude zkopírováno. nebo zveřejněné na jakémkoli síťovém počítači, uloženém ve vyhledávacím systému nebo vysílaném na jakémkoli médiu, (3) použití je v mezích stanovených TOU a (4) nedochází k žádným úpravám jakýchkoli publikací.

Publikace zpřístupněné ke stažení z nebo prostřednictvím tohoto webu mohou podléhat dalším licenčním dohodám. Tyto licenční smlouvy a práva z nich vyplývající zůstávají nedotčena. Specifické podmínky příslušných licenčních dohod mohou být doplňkem tohoto TOU. Pokud takové specifické podmínky nejsou v souladu s TOU, nahradí TOU.

PUBLIKACE ZVEŘEJNĚNÉ NA TÉTO STRÁNCE MŮŽE ZAHRNOVAT TECHNICKÉ NEBO FAKTUÁLNÍ NEBEZPEČNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY, PRO KTERÉ POTVRZUJEME, A JEJICH ZODPOVĚDNOST ZA ZPŮSOBENÍ PODLE KONTAKTU NEBO PODLE KONTAKTU RHEONICS A / NEBO JEJICH AFFILIÁTY MŮŽE ZVÝŠIT ZLEPŠENÍ A / NEBO ZMĚNY V PUBLIKACÍCH KDYKOLI.

8. Informace dostupné na tomto webu

Pro vaše pohodlí může společnost Rheonics čas od času zpřístupnit jako součást informací a dat souvisejících s produktem tohoto webu i další informace (souhrnně „informace“). Všechny informace jsou poskytovány pro informační a obchodní účely, jak je uvedeno výše, pouze v mezích TOU, bez jakéhokoli závazku a za žádných okolností se nepovažují za nabídku k uzavření smlouvy. Společnost Rheonics a / nebo její přidružené společnosti ani žádný z jejích poskytovatelů informací nenesou odpovědnost za případné chyby nebo zpoždění při zveřejňování informací ani za jakákoli opatření přijatá na jejich základě.

VŠECHNY INFORMACE POSKYTUJÍ NA ZÁKLADĚ „JAKO JE“. RHEONICS A / NEBO JEJICH ZPŮSOBILOST TÝMTO ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY S OHLEDEM NA INFORMACE DOSTUPNÉ NA TÉTO STRÁNCE, TAKÉ VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ NEBO STATUTÁRNÍ NEBO VHODNOST PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČEL. RHEONICS A / NEBO JEJICH AFFILIÁTY NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ ZÁZNAM S OHLEDEM NA PŘESNOST, PLATNOST A DOSTUPNOST ÚDAJŮ, VÝSLEDKŮ NEBO VÝSTUPŮ UVEDENÝCH NA TÉTO STRÁNCE.

Loga třetích stran zobrazená na webových stránkách Rheonics mohou být chráněna a podléhají předpisům příslušných zákonů o duševním vlastnictví a vlastnických právech příslušných vlastníků.

9. Zřeknutí se záruk a škod

VAŠE POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. TOTO STRÁNKA (VČETNĚ VŠECH OBSAHU A FUNKCÍ VYROBENÝCH NA NEBO PŘÍSTUPU V TÉTO STRÁNCE) JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK.“ S VÝJIMKOU ZÁRUKY V JINÝCH LICENČNÍCH DOHODÁCH, RHEONICS NEMUSÍ ZMĚNIT VŠECHNY ZÁRUKY KTERÉKOLI KTERÉ SE VZTAHUJÍ K TOMU, ŽE 1) PRO PŘESNOST, OBCHODOVATELNOST, VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL NEBO PORUŠENÍ ŽÁDNÉHO OBSAHU ZVEŘEJNĚNÝCH NEBO DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY, (2) ŽE SERVER, KTERÝ ZÍSKÁ TENTO STRÁNKU, JE DOSTUPNÝ VIRUSY NEBEZPEČÍ NEBO PŘÍČINY POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO JINÉHO DALŠÍHO VLASTNICTVÍ PŘI PŘÍSTUPU, PROHLÍŽENÍ, STAŽENÍ Z NEBO JINÝCH POUŽITÍCH STRÁNKY.

10. Omezení odpovědnosti

POD ŽÁDNÝMI OKOLNOSTMI, VČETNĚ, KTERÉ NEJSOU OMEZENY REGONICKOU NEGLIGENCÍ, BUDE RHEONICS A / NEBO JEJICH POŽADAVKY, JEJÍ Důstojníci, JEJÍ ZAMĚSTNANCI NEBO JINÉ TŘETÍ OSOBY UVEDENÉ NA TÉTO STRÁNCE, ZÍSKEJTE ODPOVĚDNÉ ZÁVĚRNÉ, , VČETNĚ ZTRÁTY POUŽITÍ, ZTRÁTY ZISKU NEBO ZTRÁTY ÚDAJŮ, SOUVISEJÍCÍ S (1) POUŽITÍM, (2) NEBEZPEČÍ POUŽITÍ NEBO (3) CHYBY NEBO OMBENÍ V OBSAHU A FUNKCÍCH TÉTO STRÁNKY, JINÉ POKUD SE RHEONICS NEBO AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE ZÍSKALO MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKOD. ROZHODNÉ PRÁVO NEMŮŽE POVOLIT VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT VYŠŠÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ.
V žádném případě NEPOSKYTUJE RHEONICS CELKOVÁ ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY POŠKOZENÍ, ZTRÁTY A PŘÍČINY ČINNOSTI (ČIŽ V ZAKÁZCE NEBO ÚČETU, VČETNĚ, NEJEDNÁVEJÍCÍ NEBEZPEČNÁ ZPŮSOB) POUŽITÍ TÉTO STRÁNKY), PŘEKROČENÉ 10.000 XNUMX EUR.

ŽÁDNÁ OPATŘENÍ PROTI RHEONIKŮM, KTERÝM BYLO VYPLATENÁ NEBO V PŘIPOJENÍ S TÍMTO STRÁNKEM, MUSÍ BÝT PŘIPOJENO A OZNÁMENO RHEONICS V PÍSEMU JEDNÉHO (1) ROKU PO DATU PŘÍČINY AKCE AROSE.

11. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a držet Rheonics a / nebo její přidružené společnosti a všechny její agenty, ředitele, zaměstnance, poskytovatele licence a držitele licence (společně, „odškodněné strany“) nepoškozené a proti jakékoli odpovědnosti a nákladům (včetně, bez omezení) , honoráře a náklady na právní zastoupení), které vznikly odškodněným stranám v souvislosti s jakýmkoli nárokem vyplývajícím z jakéhokoli porušení TOU nebo výše uvedených prohlášení, záruk a smluv. Při obraně jakéhokoli nároku budete spolupracovat tak, jak je přiměřeně požadováno. Společnost Rheonics a / nebo její přidružené subjekty si vyhrazují právo na vlastní náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli věcí, která by jinak podléhala odškodnění vámi, a v žádném případě nebudete řešit žádnou záležitost bez písemného souhlasu společnosti Rheonics.

12. Oznámení o autorských právech

Copyright © 2019 Rheonics. Všechna práva vyhrazena.

13. Rozhodné právo / jurisdikce

TOU se řídí a vykládá podle švýcarských zákonů, aniž by byly dotčeny jeho kolizní normy. Vstupem a / nebo používáním této stránky potvrzujete, že jste vázáni těmito podmínkami a všemi platnými zákony a předpisy.

Souhlasíte s tím, že pro jakýkoli soudní spor, žalobu, žalobu nebo řízení vyplývající z těchto podmínek má Okresní soud Švýcarska výhradní jurisdikci, pokud se tato výhradnost nevztahuje na soudní žaloby zahájené nebo podané společností Rheonics.

14. Ukončení

Tato Smlouva a všechna práva udělená na základě této smlouvy automaticky zaniknou, když přestanete být zaměstnancem nebo jednatelem společnosti, nebo již nebudou považováni za zástupce společnosti z jakéhokoli jiného důvodu, s výjimkou prodloužení na základě vzájemného písemného souhlasu strany. Obě strany mají právo tento TOU kdykoli ukončit na základě pravidelného upozornění. Oznámení uživatele bude zasláno e-mailem na adresu .

Bez ohledu na TOU si společnost Rheonics vyhrazuje právo, bez předchozího upozornění a na základě vlastního uvážení, ukončit vaši licenci k používání tohoto webu a z jakéhokoli důvodu zablokovat nebo omezit budoucí přístup a používání tohoto webu.

15. Obecná ustanovení

Pokud bude kterékoli z ustanovení TOU považováno za protiprávní, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude se toto ustanovení považovat za oddělitelné od těchto podmínek a neovlivní platnost, legalitu a vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení. Místo neplatného ustanovení se předpokládá, že strany přijmou platné ustanovení, které je nejblíže tomu skutečně dohodnutému; to samé platí v případě opomenutí.

Pro zpětnou vazbu k webu nebo technické připomínky nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese . Další komunikace by měla být směrována tak, jak je uvedeno na Stránce.

16. Poznámka pro potenciální investory

Informace obsažené na této stránce nepředstavují nabídku ani nabídku k investování. Společnost Rheonics nenese žádnou odpovědnost za úplnost a správnost zveřejněných informací.

 

Vyhledávání